Contakeeper | Termeni si conditii
15256
page,page-id-15256,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.0.5,vc_responsive

Termeni si conditii

1. Preambul

Website-ul www.contakeeper.ro este în proprietatea şi administrat de S.C. CONTAKEEPER S.R.L., având următoarele date de identificare: cod unic de identificare 32043883, număr înregistrare în Registrul Comerţului J40/9185/2013, sediu social: Bucureşti, str. Prof. Ion Bogdan, nr. 15, Corp A, et. 2, sector 1, Tel: 021.211.30.34; E-mail: office@contakeeper.ro (denumită în continuare „Societatea/ ContaKeeper”).

Clienţii, furnizorii şi utilizatorii prezentului website se obligă să citească cu atenţie prezenţii Termeni şi Condiţii care au fost întocmiţi cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

Navigarea pe pagina website-ului www.contakeeper.ro echivalează cu citirea şi înţelegerea termenilor de mai jos de către orice Client.

Societatea îşi rezervă dreptul de a aduce modificări şi/sau completări oricând cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare a prezentului website, fără a se impune notificarea, orală şi/sau în scris, a Clientului cu privire la modificările şi/sau completările suferite.

Cu toate acestea, Societatea îşi rezervă dreptul de a anunţa Clienţii, furnizorii şi utilizatorii prezentului website asupra modificărilor termenilor şi condiţiilor prin e-mail. Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea e-mail-ului, clientul/furnizorul/utilizatorul nu transmite obiecţiuni în scris la adresa de e-mail office@contakeeper.ro, se va considera că modificările aduse termenilor şi condiţiilor au fost acceptate şi însuşite de clienţi, furnizori şi utilizatori.

În cazul în care între Societate şi Client/Furnizor/Utilizator apar diferende cu privire la termenii şi condiţiile prezentului website se vor lua în calcul Termenii şi Condiţiile aflate în vigoare la momentul diferendului, instanţa competentă fiind cea de la sediul Societăţii.

2. Definiţii:

Următorii termeni utilizaţi vor avea următoarea semnificaţie, cu excepţia cazului în care contextul impune sau se prevede altfel:

Aplicaţia semnifică interfaţa web prin intermediul căreia Clientul:
(i) va putea introduce manual şi încărca Documentaţia prin intermediul Echipamentelor în vederea procesării acesteia de către Furnizor
(ii) va putea vizualiza şi accesa în mediul online Documentele Contabile create şi încărcate de către Furnizor prin prelucrarea Documentaţiei introdusă în Aplicaţie de către Client şi
(iii) va putea întocmi rapoarte financiare pe baza indicatorilor financiari astfel cum aceştia sunt puşi la dispoziţie Clientului prin intermediul Aplicaţiei. Aplicaţia funcţionează ca o platformă de transfer a Documentaţiei către Furnizor şi a Documentelor Contabile de la Furnizor la Client.Această interfaţă nu reprezintă un program financiar – contabil şi nu permite întocmirea şi procesarea Documentelor Contabile.

Furnizor/Prestator semnifică prestatorul de servicii de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal şi care a dobândit la rândul său de la ContaKeeper, pe baze contractuale, un drept de utilizare a Aplicaţiei.
Data Livrării semnifică data la care Clientul va primi un număr de utilizator şi o parolă în vederea utilizării Aplicaţiei.

Documentaţia semnifică toate şi orice documente, informaţii şi acte generate de activitatea economică a Clientului care reprezintă documente justificative, având forma şi conţinutul prevăzut de legislaţia în vigoare, sau informaţii pe baza cărora se efectuează înregistrările în contabilitate. Aceste documente includ dar fără a se limita la facturi sau borderouri de achiziţie, note de intrare-recepţie, chitanţe, dispoziţii de plată, bonuri fiscale, deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare, facturi şi chitanţe emise, avize de însoţire marfă, bonuri de transfer, dispoziţii de încasare, extrase de cont, bonuri de consum, fişe de magazie, rapoarte zilnice emise de casa de marcat, registrul de casă, fişe de magazie, liste de inventariere, pontaje, contracte de muncă şi acte adiţionale, ştate de salarii, alte informaţii şi documente solicitate de prestatorul de servicii în vederea întocmirii corecte a înregistrărilor contabile, etc.

Documente Contabile semnifică toate documentele financiar-contabile, încărcate de către Furnizor în Aplicaţie, rezultate în urma înregistrărilor în contabilitate prin procesarea Documentaţiei, cuprinzând dar fără a se limita la, jurnale, fişe, registre obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, registrul mijloacelor fixe), balanţe de verificare precum şi declaraţiile fiscale şi informative, raportările semestriale şi situaţiile financiare anuale.Prin declaraţii fiscale şi informative se înţelege orice declaraţie care trebuie întocmită şi depusă conform legislaţiei fiscale în vigoare în funcţie de specificul de activitate al Clientului.

Echipament semnifică orice unitate de calcul (desktop, laptop, tabletă, telefon tip smartphone) având conexiune şi acces la internet indiferent de sistemul de operare instalat (Windows, Ios, Android etc.)
Forţă Majoră semnifică orice eveniment neprevăzut care este mai presus de controlul rezonabil al Părţii afectate, incluzând dar fără a se limita la calamităţi naturale, revolte, insurecţii civile sau militare, acte de terorism, accidente, inundaţii, incendii, dezastre naturale, explozii, răscoale, războaie, embargo, greve, măsuri sau decrete guvernamentale ce pot avea ca efect imposibilitatea accesării şi utilizării Aplicaţiei ca urmare a intervenţiei unui caz de forţă majoră.

Informaţii Confidenţiale semnifică orice şi toate informaţiile în orice formă, tangibilă sau intangibilă, marcate sau nu în alt mod sau formă, private sau cu caracter de secret comercial, care nu sunt publice şi care au legătură cu activitatea economică a Părţilor incluzând dar fără a se limita la secrete de afaceri, situaţii financiare, liste de clienţi sau furnizori actuali sau potenţiali, concepte, tehnici şi tehnologii, cercetări, metodologii, proceduri, sisteme, planuri de afaceri şi marketing, propuneri, proiecte, previziuni, angajaţi şi compensaţii, desene, manuale, invenţii, cereri de brevet, informaţii de proces şi fabricaţie, planuri şi rezultate în cercetare, programe computer, baze de date, programe software, informaţii ştiinţifice şi tehnice, rezultate testări, studii de piaţă şi know-how-ul aferent oricărora din cele de mai sus.Prevederile prezentului Contract, precum şi informaţiile şi datele furnizate înainte, în timpul său ca urmare a finalizării sau încetării Contractului sunt de asemenea incluse în cadrul Informaţiilor Confidenţiale. Informaţiile Confidenţiale includ atât informaţii aferente Părţilor cât şi informaţii primite de către oricare dintre Părţi pe care partea receptoare este obligată să le păstreze confidenţiale.

Legea Aplicabilă semnifică legea din România, incluzând orice lege, ordonanţă, regulament, instrucţiune, normă sau decizie în vigoare emisă în mod valabil de către autorităţile competente din România.

Proprietate Intelectuală semnifică orice şi toate mărcile înregistrate, incluzând dar fără a se limita la brevetele de invenţie, drepturile de autor, denumirea comercială, denumirea produsului, numele de domeniu sau logo-ul ContaKeeper aflate în proprietatea exclusivă a ContaKeeper.

Zi Lucrătoare semnifică orice zi (cu excepţia zilelor de Sâmbătă, Duminică şi a sărbătorilor legale).

3. Condiţii generale de utilizare

3.1. Aplicaţia ContaKeeper a fost creată pentru a permite clienţilor, furnizorilor, utilizatorilor: (i) încărcarea şi introducerea de documente, informaţii şi acte generate de activitatea lor economică care reprezintă documente justificative sau informaţii pe baza cărora se efectuează înregistrările în contabilitate,

(ii) vizualizarea şi accesarea documentelor de către prestatorii de servicii de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal precum şi

(iii) încărcarea oricăror documente contabile create prin prelucrarea documentelor şi informaţiilor introduse în aplicaţie de către prestatorii de servicii de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale din domeniul contabilităţii.

3.2. Accesarea server-ului pe care sunt stocate documentele şi informaţiile se poate efectua exclusiv prin intermediul Aplicaţiei.

3.3. Această interfaţă nu reprezintă un program financiar – contabil, nu pune la dispoziţia prestatorilor de servicii de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal formulare contabile sau procedee de întocmire a documentelor contabile astfel cum acestea sunt reglementate de legislaţia în vigoare, ContaKeeper nefiind în niciun fel responsabilă de corectitudinea şi legalitatea documentelor contabile accesate de către beneficiarii serviciilor de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal prin intermediul aplicaţiei.

3.4. Introducerea documentelor şi informaţiilor în aplicaţie necesită utilizarea butoanelor de transmitere a informaţiilor care asigură procesarea acestora. Aplicaţia ContaKeeper nu preia automat documentele sau informaţiile şi nu le încarcă în mod automat.

3.5. Aplicaţia poate conţine link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea şi nici nu se află sub controlul ContaKeeper. În consecinţă, ContaKeeper nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt website. Dacă alegeţi să accesaţi, descărcaţi sau utilizaţi orice produs sau serviciu oferit de o terţă parte, relaţia dumneavoastră directă va fi cu acea parte. Sunteţi de acord că administratorul aplicaţiei ContaKeeper nu este responsabil cu privire la calitatea produselor şi serviciilor oferite de terţi. Sunteţi de acord că administratorul aplicaţiei ContaKeeper nu este responsabil pentru orice pierdere sau problemă survenită în urma angajamentelor cu o terţă parte.

3.6. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii, precum şi a oricăror prevederi din cuprinsul acestora, îngrădeşte dreptul utilizatorilor de a accesa şi utiliza aplicaţia. Accesarea şi utilizarea în continuare a aplicaţiei constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor.

4. Accesarea aplicaţiei

4.1. Accesarea şi utilizarea zonelor cu acces restricţionat prin parole este restricţionată la utilizatorii autorizaţi să intre în ariile respective. Clienţii, furnizorii, utilizatorii sunt direct responsabili pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor şi a informaţiilor de utilizator, precum şi a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe baza parolei sau drepturilor de acces.

4.2. Aplicaţia poate fi accesată în baza identificării utilizatorului (introducerea numelui de utilizator şi a parolei), ContaKeeper furnizând datele de identificare pentru fiecare persoană desemnată de utilizator ca având acces la aplicaţie.

4.3. Datele de identificare, inclusiv parola, care poate fi modificată ulterior, sunt transmise utilizatorilor prin [e-mail].

4.4. Transmiterea parolei către terţi este interzisă. Această interdicţie este aplicabilă şi personalului desemnat de utilizatori ca având acces la aplicaţie. ContaKeeper nu este răspunzător pentru daunele cauzate prin utilizarea neautorizată a contului.

5. Utilizarea aplicaţiei

5.1. ContaKeeper va acorda permisiunea de utilizare a aplicaţiei sub condiţia respectării următorilor termeni: (i) este interzisă copierea integrală sau parţială precum şi distribuirea oricărei părţi sau secţiuni a aplicaţiei indiferent de mediul de stocare pe care se realizează copierea, sau copierea în scopul distribuirii;

(ii) este interzisă orice intervenţie care ar putea cauza disfuncţionalitatea aplicaţiei chiar şi temporară, fără autorizarea prealabilă scrisă a ContaKeeper; (iii) este interzisă orice acţiune care afectează negativ activităţile corecte, rezonabile şi permise ale celorlalţi utilizatori inclusiv accesarea şi utilizarea conturilor personale ale altor utilizatori; (iv) este interzisă orice acţiune, activitate, chiar şi prin omisiune, prin care s-ar putea facilita sau încuraja acţiuni care încalcă Termenii şi Condiţiile de utilizare enunţaţi în cuprinsul acestui document ori dispoziţiile legale aplicabile pentru desfăşurarea legală a activităţilor specifice.

6. Conţinutul încărcat în aplicaţie

6.1. Clienţii, furnizorii, utilizatorii sunt în mod integral răspunzători pentru conţinutul, informaţiile şi documentele încărcate în aplicaţie. În calitate de utilizatori vă asumaţi răspunderea legală cu privire la conţinutul tuturor materialelor încărcate în aplicaţie.

6.2. Clienţii, furnizorii, utilizatorii se obligă să încarce în aplicaţie exclusiv documentele care au legătură cu activitatea economică şi comercială a acestora, documente necesare pentru întocmirea situaţiilor contabile în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale. Încărcarea de documente care exced acestei activităţi va putea fi cenzurată de către ContaKeeper, acesta rezervându-şi dreptul de a suspenda sau chiar interzice accesul la aplicaţie.

6.3. Utilizatorii se obligă să nu posteze materiale protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile la intimitate şi viaţă privată, exceptând situaţia în care sunt proprietarii acestor materiale sau au consimţământul proprietarului sau titularilor de drepturi de a posta materialul.

7. Securitatea Documentelor şi Informaţiilor

7.1. Toate documentele şi informaţiile încărcate în aplicaţie sunt stocate pe server-ul Amazon 3 care oferă securitate de tip SSL, ceea ce determină o conexiune HTTPS pentru întreg procesul de acces al Aplicaţiei.

7.2. Documentele stocate pe server-ul Amazon 3 vor putea fi accesate şi administrate exclusiv de către utilizatorii aplicaţiei, ContaKeeper neavând un drept de acces asupra documentelor şi informaţiilor stocate.

8. Limitarea răspunderii

8.1. Clienţii, furnizorii, utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul aplicaţiei ContaKeeper este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea aplicaţiei, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciilor, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a ContaKeeper.

8.2. ContaKeeper va depune toate diligenţele să soluţioneze prompt orice plângere primită în legătură cu funcţionarea aplicaţiei fără a garanta utilizatorilor îndreptarea erorilor şi disfuncţionalităţilor în cazul în care acestea nu sunt în sarcina ContaKeeper.

8.3. În mod expres, clienţii, furnizorii, utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul aplicaţiei ContaKeeper este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciilor ContaKeeper sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum şi din utilizarea aplicaţiei în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

8.4. Clienţii, furnizorii, utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure şi despăgubească integral pe ContaKeeper şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor, experţilor şi consultanţilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorilor în legătură cu utilizarea aplicaţiei.

8.5. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri.

8.6. Prin dezactivarea newsletter-elor sau a alertelor, clienţii, furnizorii, utilizatorii nu renunţa implicit şi la acceptul dat pentru Termenii şi Condiţiile website-ului www.contakeeper.ro.

8.7. Utilizarea pe www.contakeeper.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Societatea nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea informaţiilor sau a serviciilor achiziţionate prin intermediul website-ului nostru. Societatea actualizează permanent securitatea website-ului şi a mijloacelor sale de comunicare pentru www.contakeeper.ro, însă nu garantează că acestea nu pot avea viruşi. Informaţiile incluse pe www.contakeeper.ro sunt puse la dispoziţia Clientului cu bună credinţă, din surse pe care Societatea le consideră a fi de încredere.

8.8. În situaţia în care vreunul dintre articolele publicate pe website sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii dreptului de autor, clienţii, furnizorii, utilizatorii sunt rugaţi să aducă acest fapt la cunoştinţa Societăţii la adresa de email: office@contakeeper.ro, pentru a putea lua măsurile legale care se impun.

8.9. Informaţiile pot fi reproduse exclusiv pentru uz personal. Pentru informaţiile sau datele considerate de interes general, care ar putea apărea în presă, Societatea trebuie să îşi exprime acordul  prealabil, în scris, în vederea publicării acestora.

 

9. Scopul şi navigarea website-ul www.contakeeper.ro

9.1. S.C. CONTAKEEPER S.R.L. transmite către Client şi Furnizor un drept neexclusiv de utilizare a Aplicaţiei prin intermediul website-ul www.contakeeper.ro în vederea îndeplinirii obiectelor contractelor semnate de S.C. CONTAKEEPER S.R.L. cu Clienţii, respectiv cu Furnizorii.

9.2. Dreptul de utilizare neexclusiv a Aplicaţiei va fi transmis pentru o perioadă determinată stabilită în contractele semnate de S.C. CONTAKEEPER S.R.L. cu Clienţii, respectiv cu Furnizorii.

9.3. Aplicaţia va putea fi accesată în baza unui user şi parole, puse la dispoziţie de către S.C. CONTAKEEPER S.R.L.

9.4. ContaKeeper va asigura instruirea persoanelor desemnate de către Client, Furnizor sau utilizator în vederea folosirii în mod corect şi eficient a Aplicaţiei. De asemenea, ContaKeeper va asigura suportul tehnic necesar la solicitarea Clientului în vederea soluţionării defecţiunilor de ordin tehnic ce pot apărea pe parcursul utilizării Aplicaţiei.

9.5. Navigarea pe website implică acceptul dumneavoastră pentru folosirea de cookie-uri (mici fişiere stocate în computerul dumneavoastră pentru memorarea preferinţelor). Website-ul www.contakeeper.ro poate folosi atât cookie-uri temporare (de sesiune) cât şi cookie-uri persistente (ce rămân şi după ce închideţi browser-ul pentru vizitele ulterioare pe website şi care pot fi îndepărtate urmând instrucţiunile corespunzătoare browser-ul dumneavoastră). Aceste fişiere sunt folosite pentru controlul calităţii, validarea sau păstrarea preferinţelor şi a altor configurări legate de sesiunea dvs. de navigare. Pentru crearea unui cont pe website-ul www.contakeeper.ro, Clienţii/Furnizorii/utilizatorii sunt obligaţi să folosească o adresă de e-mail validă. Societatea poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care se constată furnizarea de informaţii neconforme cu realitatea sau folosirea serviciilor într-un mod neconform cu uzanţele normale.

9.6. Societatea îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs. Pentru promoţii bazate pe crearea unui nou cont de utilizator sau abonarea la newsletter este interzisă crearea de către un client/furnizor/utilizator de conturi multiple false, pentru a beneficia de mai multe reduceri sau de o reducere cumulată mai mare decât cea comunicată. Societatea îşi rezervă dreptul de a anula conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiei, pentru aceste tentative de fraudă.

9.7. Atunci când  un Client/Furnizor/utilizator îşi creează un cont pe www.contakeeper.ro acceptă primirea de newslettere şi alerte din partea Societăţii. Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Societatea va putea selecta Clienţii/Furnizorii/utilizatorii cărora le va trimite newslettere.

10. Prevederi cu privire la Clienţi

10.1. Prin semnarea contractului cu S.C. CONTAKEEPER S.R.L. şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, Clientul numeşte, deleagă, conferă şi acordă ContaKeeper începând cu Data Efectivă, un drept de reprezentare a sa în relaţia cu Furnizorul, ContaKeeper acţionând în calitate de mandatar al Clientului având putere şi autoritate depline să negocieze, încheie, modifice sau să înceteze, în numele şi pe seama Clientului, contractul de prestări servicii financiar contabile cu un Furnizor, astfel cum acesta este definit în prezentul Contract, prin intermediul căruia Furnizorul utilizator al Aplicaţiei va asigura Clientului servicii de contabilitate, utilizând în acest scop Aplicaţia.

10.2. Contractul de prestări servicii financiar contabile este privit de către Părţi în strânsă legătură cu contractul cu Clientul, transmiterea notificării de încetare a contractului de către Client născând dreptul ContaKeeper de a înceta la rândul său, în baza mandatului acordat conform prezentului Articol, contractul de prestări servicii financiar contabile încheiat cu Furnizorul, acest contract producându-şi efectele exclusiv ca urmare e existenţei şi valabilităţii contractului cu Clientul, respectiv că urmare a existenţei unui drept de utilizare a Aplicaţiei.

10.3. În vederea îndeplinirii mandatului său, ContaKeeper va depune toate diligenţele necesare în vederea negocierii şi încheierii în cele mai bune condiţii a contractului de prestări servicii financiar contabile cu Furnizorul. De asemenea, ContaKeeper se va asigura că pe toată durata derulării relaţiei contractuale, Clientul beneficiază în condiţii optime de serviciile furnizate de ContaKeeper prin intermediul Aplicaţiei.

10.4. Prin prezentul mandat, Clientul acordă ContaKeeper dreptul de a renegocia sau înceta în numele şi pe seama sa contractul de prestări servicii financiar contabile cu Furnizorul în situaţia în care acesta nu mai corespunde nevoilor Clientului, obligaţiile prevăzute în contractul de prestări servicii financiar contabile devin prea oneroase pentru acesta precum şi în cazul în care Furnizorul încalcă oricare din obligaţiile sale contractuale sau termenii şi contitiile asumate sau este în culpă cu privire la orice erori apărute ca urmare a întocmirii defectuoase a Documentelor Contabile.

10.5. ContaKeeper va informa prompt Clientul cu privire la orice aspecte care pot afecta activitatea sa economică ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor Furnizorului stabilite prin contractul de prestări servicii financiar contabile, acesta acţionând ulterior conform instrucţiunilor şi solicitărilor Clientului.

10.6. Orice cerere în despăgubire va fi formulată de către Client direct Furnizorului, acesta fiind în mod direct şi pe deplin răspunzător în faţa Clientului pentru orice daune produse acestuia ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate prin contractul de prestări servicii financiar contabile încheiat cu acesta.

10.7. ContaKeeper este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte rezultate din încălcarea obligaţiilor asumate prin contractul de prestări servicii financiar contabile de către Furnizor sau orice alt aspect care se află în sarcina Furnizorului şi care nu este o cauză directă a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a mandatului acordat prin prezentul Contract.

10.8. ContaKeeper nu va avea dreptul de a transmite puterile care i-au fost conferite prin prezentul Contract fără acordul prealabil în scris al Clientului.

10.9. Clientul declară şi este de acord că la data încetării contractului semnat cu ContaKeeper, contractul de prestări servicii financiar contabile încheiat de către ContaKeeper în calitatea sa de reprezentant al Clientului va înceta la rândul său în mod automat, acesta nemaiputând să îşi producă pe deplin efectele în lipsa accesului Clientului la Aplicaţie.

11. Prevederi cu privire la Furnizori

11.1. Drepturile şi obligaţiile Furnizorilor/Prestatorilor sunt prevăzute în mod expres în contractele încheiate de aceştia cu ContaKeeper şi se completează cu prevederile din Termeni şi condiţii.

12. Comerţul electronic şi protecţia consumatorului

12.1. Prezentul website respectă dispoziţiile în vigoare prevăzute de Legea 365/2002 privind comerţul electronic.

12.2. Contractele încheiate prin prezentul website produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

12.3. În cazul în care între Societate şi Client, Furnizor sau utilizator precum şi între Societate şi oricare altă terţă persoană ia naştere un litigiu cu privire la sau în legătură cu website-ul (de exemplu, dar fără a se limita la: utilizarea website-ului, serviciile furnizate prin intermediul website-ului), instanţa competentă pentru soluţionarea litigiului va fi cea de la sediul Societăţii.

12.4. Serviciile oferite de Societate Clienţilor săi, asimilaţi consumatorilor, respectă întocmai prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.

13. Copyright/Proprietatea intelectuală

13.1. Conţinutul website-ului www.contakeeper.ro (care cuprinde, de exemplu, dar fără a se limita la: imagini, texte, draft-uri de contracte, elemente de grafică web, scripturi, software) este integral în proprietatea Societăţii şi este apărat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi legile conexe precum şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

13.2. Folosirea fără acordul Societăţii a oricăror elemente enumerate mai sus, enumerarea nefiind limitativă, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

13.3. Societatea poate oferi utilizatorului/Clientului/Furnizorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă şi clar determinată, un anumit conţinut al website-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite şi determinate, pentru o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis expres accesul acestor conţinuturi, fără a putea accesa alte conţinuturi ale website-ului www.contakeeper.ro.

13.4. Utilizarea conţinutului în alte scopuri decât cele menţionate în documentul de acces, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

13.5. Clientul/Furnizorul/utilizatorul recunoaşte că orice şi toate drepturile de Proprietate Intelectuală, sunt proprietatea exclusivă a ContaKeeper, atât pe durata desfăşurării relaţiei contractuale cât şi nelimitat după aceea.

13.6. Clientul/Furnizorul/utilizatorul este de acord să nu conteste niciodată valabilitatea proprietăţii exclusive asupra drepturilor de Proprietate Intelectuală deţinute şi/sau înregistrate la autorităţile competente în favoarea ContaKeeper şi nu va înregistra sau folosi aceste drepturi de Proprietate Intelectuală, pentru niciun scop, inclusiv că parte sau întreg al unui domeniu de internet, niciuna din mărcile înregistrate sau denumirile comerciale ale ContaKeeper, precum şi niciun nume ce poate fi similar cu o astfel de marcă înregistrată sau denumire a ContaKeeper, fără acordul scris prealabil al acestuia.

13.7. Clientul/Furnizorul/utilizatorul nu va avea niciun fel de drept de a transmite licenţa asupra drepturilor de Proprietate Intelectuală incluzând mărcile înregistrate şi brevetele şi nu va folosi denumirea şi/sau logu-ul ContaKeeper, precum şi nici un nume de domeniu care să conţină cuvinte similare cu mărcile înregistrate, fără acordul scris prealabil al ContaKeeper.

13.8. Clientul/Furnizorul/utilizatorul nu va institui nici un fel de proceduri de încălcare a drepturilor de Proprietate Intelectuală în nume propriu. Clientul va notifica ContaKeeper în mod prompt cu privire la orice încălcare, violare sau utilizare incorectă a drepturilor de Proprietate Intelectuală.

13.9. Clientul/Furnizorul/utilizatorul este de acord să nu afecteze sau să interfereze în vreun fel cu elementele de securitate ale Aplicaţiei, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a Aplicaţiei sau a conţinutului acesteia.

13.10. Clientul/Furnizorul/utilizatorul va notifica ContaKeeper imediat în cazul în care îşi dă seama de orice utilizare neautorizată sau alterarea de orice natură a conţinutului documentelor introduse în Aplicaţie.

13.11. Clientul/Furnizorul/utilizatorul va despăgubi în întregime ContaKeeper pentru încălcarea drepturilor sale asupra Aplicaţiei de către el, companiile afiliate sau personalul Clientului/Furnizorului/utilizatorului.

13.12. Clientul/Furnizorul/utilizatorul declară şi garantează că dreptul de proprietate asupra Aplicaţiei precum şi orice alte drepturi de Proprietate Intelectuală existente la Data Efectivă sau care se vor naşte în viitor în legătură cu Aplicaţia aparţin Contakeeper şi că acesta din urmă transmite în baza Contractului un drept de utilizare a Aplicaţiei şi nu proprietatea acesteia.

13.13. Clientul/Furnizorul/utilizatorul nu poate accesa Aplicaţia prin altă interfaţă exceptând cea pusă la dispoziţie de către ContaKeeper şi nu are dreptul de a extrage informaţii altfel decât prin metodele oferite de către Aplicaţie.

13.14. Clientul/Furnizorul/utilizatorul nu are dreptul de a oferi terţilor acces la Aplicaţie prin interfaţa proprie sau printr-o altă interfaţă online sau desktop.

13.15. Orice încălcare a prezentului articol dă dreptul Contakeeper de a rezilia în mod unilateral contractele cu efect imediat, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără concursul instanţei de judecată sau a oricărei alte autorităţi şi de a pretinde Clientul/Furnizorul/utilizatorul daune interese.

 

14. Cesiunea dreptului de Utilizare a Aplicaţiei

14.1. Cu excepţia situaţiilor când se prevede altfel, contractele încheiate de Furnizorii sau Clienţi cu ContaKeeper precum şi drepturile şi obligaţiile rezultate din acesta nu pot fi cesionate de către Clienţi/Furnizori către nicio terţă parte, licenţa de utilizare a Aplicaţiei acordată prin prezentul Contract nefiind transferabilă.

15. Confidenţialitate

15.1. Părţile (clienţii, furnizorii, utilizatorii şi Contakeeper) declară şi iau la cunoştinţă faptul că pe durata desfăşurării relaţiei Contractuale acestea vor avea acces la Informaţii Confidenţiale.

15.2. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea Informaţiilor de care au luat cunoştinţă şi să ia toate măsurile necesare pentru protejarea caracterului confidenţial al acestora. Părţile au convenit să nu dezvăluie nicio Informaţie Confidenţială niciunei persoane fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.

15.3. În măsura în care legea permite, Părţile îşi asumă următoarele obligaţii:

- să nu dezvăluie sau să comunice oricărui terţ Informaţiile Confidenţiale de care au luat cunoştinţă;

- să prevină publicarea, comunicarea sau divulgarea Informaţiilor Confidenţiale către terţi.

15.4. Cu excepția cazurilor exprimate în scris de către Părți, în perioada de valabilitate a prezentului Contract, niciuna dintre Părți (inclusiv personalul lor și personalul firmelor angajate de acestea) nu trebuie să prezinte conținutul contractelor, precum și să divulge orice alte informații sau date privind activitățile reglementate de contracte altor persoane, entităţi de drept public său privat, organisme sau organizații altele decât angajații lor, agenții, consultanții sau contractorii independenți cu condiţia ca această divulgare să fie absolut necesară pentru desfăşurarea activităţilor acestora şi cu respectarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii. În acest caz, Partea care dezvăluie va fi în fiecare caz răspunzătoare de orice încălcare a obligaţiilor de confidenţialitate ca şi pentru sine.

15.5.Obligaţia de confidenţialitate nu se va aplica în cazul în care unei Părţi îi este cerut prin Legea Aplicabilă sau printr-o decizie legală a unui corp judiciar, de arbitrare sau de reglementare de a furniza unei instanţe sau unui corp de reglementare orice Informaţie Confidenţială, dar, în fiecare asemenea caz numai în măsura în care dezvăluirea este impusă de lege sau printr-o decizie a unui corp judiciar, de arbitrare sau reglementare, iar dezvăluirea se va limita la informaţia specifică solicitată, corpul care primeşte informaţia este informat de către natură confidenţială a acesteia, iar cealaltă Parte este prompt notificată în scris cu privire la această dezvăluire.

15.6. Nu sunt considerate Informaţii Confidenţiale informaţiile care:

- la data dezvăluirii erau publice cu condiţia ca acest fapt să nu se datoreze unei încălcări anterioare a obligaţiei de confidenţialitate;

- au fost dezvăluite de Partea care le-a dobândit către o autoritate publică că urmare a unei obligaţii legale, cu condiţia ca Partea le-a dobândit să notifice cealaltă Parte în acest sens.

15.7. Încălcarea prevederilor acestui articol de către oricare din Părţi poate atrage după sine plata de despăgubiri de către Partea în culpă.

15.8. Obligaţia de confidenţialitate subzistă încetării relaţiei contractuale.

16. Protecţia datelor cu caracter personal şi politica de confidenţialitate

16.1. Datele personale aparţinând Clientului/Furnizorului/utilizatorului vor fi folosite de Societate exclusiv în scopul declarat al acestui website.

16.2. Societatea este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor datelor cu caracter personal sub nr.33545/2014.

16.3. Societatea nu va face publice şi nu va vinde bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale Clientului/Furnizorului/utilizatorului.

16.4. Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Clienţi/Furnizori/utilizatori, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

16.5. În cazul refuzului furnizării acestor date se va ajunge la imposibilitatea îndeplinirii obiectelor contractelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate.

16.6. Conform Legii nr. 677/2001, Clienţii/Furnizorii/utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de acces la datele personale;

b) dreptul de intervenţie asupra datelor;

c) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei;

d) dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi să solicite pe cale oficială ştergerea datelor.

16.7. Pentru exercitarea oricăror drepturi menţionate la literele a) – d) de mai sus, Clienţii/Furnizorii/utilizatorii vor înainta Societăţii o cerere scrisă, semnată şi datată, prin care îi solicită informaţiile respective.

16.8. Comunicarea informaţiilor solicitate se poate face fie la adresa Clienţilor/Furnizorilor/utilizatorilor (notificată către Societate cu ocazia utilizării website-ului Societăţii) fie la o adresă solicitată în mod special de către Clienţi/Furnizori/utilizatori (inclusiv prin poşta electronică) sau prin serviciu de corepondenţă care să asigure primirea personală a acesteia.

16.9. Dacă unele dintre datele personale sunt incorecte, Clienţii/Furnizorii/utilizatorii pot trimite informaţii exacte la adresa de email: office@contakeeper.ro. Codul Numeric Personal furnizat va fi folosit exclusiv pentru facturare şi nu va fi făcut public.

16.10. Informaţiile referitoare la cardurile bancare ale Clienţilor/Furnizorilor/utilizatorilor nu sunt stocate în baza de date a website-ului www.contakeeper.ro, acestea fiind procesate şi folosite strict de furnizorii de servicii de plată online. Societatea nu este responsabilă pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

17. Comunicarea prin intermediul website-ului www.contakeeper.ro

17.1. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. Societatea nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

17.2. Persoanele care s-au înregistrat pe www.contakeeper.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, cu respectarea următoarelor condiţii: limbajul acestora să fie civilizat, iar conţinutul comunicărilor să nu fie ilicit, obscen, ameninţător, defăimător, să nu tulbure în niciun fel viaţa privată a altor persoane, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, să nu conţină viruşi, să nu servească unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.contakeeper.ro, să nu fie e-mail-uri în masă ori orice altă formă de spam.

17.3. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc., formulate de Clienţi/Furnizori/utilizatori, Societatea va considera că respectivul garantează originalitatea lor şi acordă www.contakeeper.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Clientul/Furnizorul/Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice şi/sau juridice.

 

18. Tentativă de fraudă şi fraudă

18.1. Pentru evitarea unor situaţii neplăcute şi pentru încercarea de minimalizare a riscurilor, Clientul/Furnizorul/utilizatorul va informa de îndată Societatea despre orice tentative de fraudă folosind în acest sens datele de contact email: office@contakeeper.ro, telefon: 021. 211.30.31.

18.2. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor/Furnizorilor/utilizatorilor Societăţii, alterarea conţinutului website-ului www.contakeeper.ro, încercarea de afectare a performanţelor serverelor Societăţii) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

19. Forţă majoră

19.1. Niciuna dintre părţi nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală şi/sau parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

19.2. Dacă în termen de 10 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

 

20. Prevederi finale

20.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

20.2. Odată cu înregistrarea pe website, Clientul/Furnizorul/utilizatorul acceptă necondiţionat Termenii şi Condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu a unui contract valabil încheiat.